Vedtægter for den almennyttige forening Fælleshaven i Beder 

Formål:

 • 1, stk 1 Foreningens formål er at videreføre ”Fælleshaven”, som blev startet under Beder Naturformidling og senere var en del af By og Land Centret.
 • 1, stk 2 Foreningen kan være en ramme om andre aktiviteter omkring natur og miljø, dog først efter vedtagelse på en generalforsamling.

Idégrundlag:

 • 2, stk 1 Fælleshaven skal sikre en egenforsyning med et bredt sortiment af grønsager til de deltagende familier. Målet er at opnå så god en forsyning af grønsager som muligt både med hensyn til mængde og kvalitet.
 • 2, stk2 Samtidig er det formålet at give plads til mennesker med forskellig dagligdag, baggrund og forudsætninger. Haven skal være en ramme, hvor man kan lære af hinanden.
 • 2, stk 3 Samarbejdet og fællesskabet muliggør §2 stk. 1 og 2. Fællesskabet forudsætter, at alle tager et ansvar.
 • 2, stk 4 Haven dyrkes efter økologiske principper, det vil sige uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler.

Medlemmer:

 • 3, stk 1 Som medlemmer kan optages personer, der ønsker at fremme foreningens og Fælleshavens formål. Som medlem kan kun optages husstande, der er aktive i havens drift i henhold til havens organisationsplan.
 • 3, stk 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet løber fra 1. marts til 28. februar. Bestyrelsen kan ophæve et medlemskab efter indstilling fra Fælleshavens ledelse, hvis et medlem tilsidesætter havens idégrundlag.
 • 3, stk 3 Medlemmerne betaler kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.
 • 3, stk 4 Ved indmeldelse i foreningen betales et indskud. Indskuddets størrelse besluttes af generalforsamlingen. Dette indskud tilbagebetales ved udmeldelse, dog med fradrag af ¼ pr. år som medlem. Ved udmeldelse efter mere end 4 års medlemskab bortfalder tilbagebetalingen således.
 • 3, stk 5 Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
 • 3, stk 6 Ansøgere fra lokalområdet (Beder og Malling) har fortrinsret, når der er ledige pladser i Fælleshaven. Hvis der ingen lokale ansøgere er, kan nye medlemmer, som ikke bor i lokalområdet, optages som medlemmer.

Generalforsamling:

 • 4, stk 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • 4, stk 2 Generalforsamlingen mødes ordinært hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med tre ugers varsel. Den ordinære generalforsamling drøfter og tager stilling til bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab for det foregående kalenderår samt forslag til fremtidig virksomhed, budget og kontingent for perioden frem til næste generalforsamling.
 • 4, stk 3 Kun medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Dog kan bestyrelsen indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen.
 • 4, stk 4 Ved afstemingen har hver husstand 2 stemmer.
 • 4, stk 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før og udsendes til medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen.
 • 4, stk 6 Generalforsamlingen vælger fem bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til bestyrelsen samt én revisor og én revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der skiftevis er to hhv. tre medlemmer på valg. Suppleanter og revisor vælges for et år.
 • 4, stk 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal desuden indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning herom. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter at anmodningen er modtaget. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

Bestyrelsen:

 • 5, stk 1 Bestyrelsen, der består af fem medlemmer, er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
 • 5, stk 2 Bestyrelsen mødes mindst én gang i kvartalet. Fælleshavens ledelse kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 • 5, stk 3 Bestyrelsen skal lede foreningen efter generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi samt venteliste til haven.
 • 5, stk 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formand og et bestyrelsesmedlem i forening tegner foreningen.

Havens drift:

 • 6, stk 1 Fælleshaven vælger selv sin organisation. Haven udarbejder en organisationsplan, som skal godkendes af bestyrelsen.

Regnskab:

 • 7, stk 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab føres af kasseren. Regnskabet revideres af revisor valgt på generalforsamlingen.

Opløsning af foreningen:

 • 8, stk 1 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.
 • 8, stk 2 Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af alle medlemmer er tilstede på afstemningstidspunktet.
 • 8, stk 3 Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 • 8, stk 4 Er færre end halvdelen af medlemmerne til stede på afstemningstidspunktet indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om opløsning kan vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende.
 • 8, stk 5 Den opløsende generalforsamling tager stilling til, hvad der skal ske med foreningens eventuelle formue. Midlerne skal anvendes til sociale og/eller miljømæssige formål.

Datering:

 • 9, stk 1 Foreningen er stiftet og vedtægterne godkendt den 28. august 1999.

Vedtægterne sidst ændret på generalforsamlingen den 27. februar 2005.