Fælleshavens historie

Udgangspunktet i 1994 var følgende:

1.    Et par ildsjæle med forstand på dyrkning

2.    En forening som kunne rumme en fælleshave

3.    Et egnet stykke jord til dyrkning af grøntsager

 

Ildsjælene – Hans Christian Eskildsen og Peter Kirk-Haugstrup – havde begge erfaring med og faglig kendskab til havebrug og økologisk dyrkning. De ønskede at afprøve ideen om at dyrke en grøntsagshave i fællesskab for flere familier.

 

Foreningen Naturformidling i Beder, der blev stiftet i 1992, havde som formål at skabe miljømæssige og sociale aktiviteter i lokalområdet. Af foreningens aktiviteter kan nævnes – fælleskompostering i boligforening, kompostering på en kommunal legeplads, forslag til bedre affaldssortering i området, udarbejdelse af planer for ændring af grønne områder, kompostering og salg af hestemøg. En fælleshave dyrket efter økologiske principper ville være helt i tråd med foreningens formål.

Foreningen byggede i 1993 en DOME, som fremover blev en vigtig del af fælleshaven.

 

Jordstykket, som skulle bruges til haven, blev lånt/lejet af en lokal stutteriejer. Betalingen for jorden bestod i, at foreningen skulle bortskaffe stutteriets hestemøg på miljømæssig forsvarlig måde, dvs. at det blev komposteret uden nedsivning til grundvandet. På den måde blev der samtidig skaffet gødning til fælleshaven.

 

I foråret 1994 blev det på den baggrund besluttet at starte en selvforsyningshave efter et forsøg i 1993, hvor 4-5 personer havde dyrket i fællesskab.

Der blev anlagt højbede og fremspiret udplantningsplanter i DOMEN ved udnyttelse af kompostvarme.

Arealet var på ca. 2000 m2, og der var 12 deltagende familier. Der blev lejet en traktor til det grove arbejde, ellers blev det meste lavet med håndkraft.

Målet var at lave en selvstyrende have, som kunne være til inspiration for andre.

 

1995

I foråret 1995 blev jordstykket udvidet til det dobbelte ca. 4000 m2. Jorden blev pløjet og der blev anlagt højbede. 4-5 bede blev anlagt som Urtehave. Ikke deltagende familier kunne købe plukkekort til urtehaven uden at skulle deltage i det praktiske arbejde. Der blev afsat plads til børnehavebede, hvor institutioner i nærheden kunne dyrke solsikker og andre nemme afgrøder. Der blev plantet solbær- og ribsbuske.

 

I 1995 deltog 20 familier, 30 voksne og 25 børn. Langt hovedparten kom fra Egelundsparken og Byagerparken, men enkelte familier kom fra det øvrige Beder-Malling område. Hver familie skulle arbejde ca. 3 timer pr uge og deltage i et fælleshavemøde 1 time hver anden uge. Betalingen var 400 kr. pr. voksen og 50 kr. pr barn.

Arbejdes blev ledet og organiseret af Peter og Hans Christian. De havde udarbejdet markplaner og dyrkningsvejledninger, som blev præsenteret på fælleshavemøderne.

 

1996

Naturformidling i Beder søgte og fik bevilget 65000 kr. fra Den Grønne Fond til udvikling af fælleshaven. Desuden bevilgede Friluftsrådet 15000 kr. til endnu en DOME. Pengene fra Den Grønne Fond blev brugt til indkøb af traktor med aflæsservogn, fræser til bedoplægning, indkøb af togvogn til redskabsskur, nedgravning af togvogn til jordkælder til opbevaring af vintergrøntsager.

 

I 1996 deltog 27 familier med 40 voksne og 40 børn. Det antal har været næsten uændret siden. Antallet af deltagere fra andre bebyggelser i Beder-Malling er blevet større år for år. Udskiftningen af medlemmer har været gennemsnitlig 5 familier om året.

 

1997

Naturformidling i Beder lejede et ekstra stykke jord af kommunen på marken ved siden af fælleshaven. Jorden blev fræset, og der blev sat ca. 1 ½ tons kartofler. Meningen var, at jorden skulle bruges til skolehaver, børnehavebede og dyrkning i et daghøjskoleforløb i samarbejde med Århus Daghøjskole. Disse projekter blev alle igangsat.

 

I 1997 blev arbejdet organiseret i grupper, der skulle hjælpe hinanden. Samtidig blev udenomsaktiviteterne så som forspiring, kompostering, vanding og oprydning fordelt på de forskellige grupper. Ønsket var at gøre haven mere selvstyrende, men stadig var det Peter og Hans Christian, der havde det overordnede ansvar for dyrkningen.

 

I 1997 blev arbejdet med jordkælder, redskabsskur og ny DOME færdiggjort.

 

1998

Naturformidling i Beder bliver opløst og alle aktiver og aktiviteter bliver overdraget til en ny selvejende institution By og Land Centret. Centerets ide var at fortsætte og udvikle de aktiviteter, der var startet i Naturformidling i Beder. Der blev søgt penge bl.a. i samarbejde med Århus Kommune ved Den grønne Jobpulje. De bevilgede penge blev bl.a. brugt til ansættelse af 3 personer, til at stå for planlægningen og udførelsen af aktiviteterne.

Fælleshaven blev en selvstændig del af By og Land Centret.

 

1999

I sommeren 1999 går By og Land Centret konkurs, og fælleshavens fremtid var usikker. Efter en del diskussioner om havens størrelse og organisering blev den nuværende forening Fælleshaven i Beder stiftet i august 1999. Der blev valgt bestyrelse og vedtaget organisationsplan og vedtægter. Der var flertal for at fortsætte haven med samme størrelse og form som hidtil. Peter og Hans Christian valgte at gå ud af haven, så de tilbageværende medlemmer måtte i fællesskab bruge den opsamlede viden og erfaring. Der blev udarbejdet lejekontrakt for jordstykket med Århus Kommune.

Domer, jordkælder og redskabsskur fik fælleshaven lov at beholde.

 

2000 og frem

Siden 2000 er der ikke sket de store ændringer i haven. I 2002 fik haven kommunal vandforsyning. Til dette fik vi tilskud fra Friluftsrådet og Egelundsparken. Resten blev betalt af Fælleshaven ved at alle skulle betale et indskud på 300 kr. pr. voksen. Alle nye medlemmer betaler ligeledes et tilsvarende indskud.

I 2015 fik vi erstattet den ældste Dome med en ny. Til dette gav Århus Kommune et tilskud på 25.000 kr.